Nodau Ysgol Dyffryn Aman

  • Sicrhau cymuned ysgol ddymunol lle gall disgyblion a staff fwynhau gweithio gyda’i gilydd.
  • Meithrin a datblygu potensial deallusol, cymdeithasol a chorfforol pob plentyn hyd eithaf ei allu.
  • Annog y disgyblion i feddwl yn annibynnol, yn fywiog ac ymchwilgar gan roi cyfle cyfartal i bob un – heb ystyried rhyw, hil, oed na gallu – i ennill cymwysterau, gwybodaeth a sgiliau a fydd yn berthnasol i anghenion eu dyfodol, ac i sicrhau sylfaen ddigonol i’w galluogi i symud ymlaen i swyddi, addysg bellach, hyfforddiant neu feysydd eraill.
  • Datblygu dealltwriaeth o, a pharch a goddefgarwch tuag at werthoedd moesol a chrefyddol ein cymdeithas ni a chymdeithasau gwahanol.
  • Hyrwyddo gwybodaeth o’n hetifeddiaeth a’n hiaith arbennig ni ac i fagu empathi tuag atynt. Gwneir hyn mewn awyrgylch gwbl ddwyieithog, gan roi cyfle i bob un astudio Cymraeg yn ogystal â’r Saesneg, a defnyddio’r ddwy iaith yn helaeth fel cyfrwng dysgu.