Bagloriaeth Cymru

Yn ystod eu hamser yng Nghyfnod Allweddol 4 a Chyfnod Allweddol 5, bydd myfyrwyr Ysgol Dyffryn Aman yn cwblhau cymhwyster Bagloriaeth Cymru.

Bagloriaeth Cymru ysgol dyffryn aman

Ar gyfer Cyfnod Allweddol 4 (blynyddoedd 10 ac 11) mae hyn yn golygu y bydd myfyrwyr hefyd yn derbyn cymhwyster TGAU ychwanegol yn ogystal â datblygu ystod o sgiliau a phrofiadau. Yn y chweched dosbarth mae’r Diploma Bagloriaeth Cymru Uwch wedi’i graddio ar yr un lefel â lefelau eraill ac yn cael ei derbyn yn gynyddol gan brifysgolion (gan gynnwys holl brifysgolion Cymru) ar yr un telerau â Safon Uwch eraill.

Yng Nghyfnod Allweddol 4 a Chyfnod Allweddol 5, rhennir Bagloriaeth Cymru i:

  • y Dystysgrif Her Sgiliau; a
  • cymwysterau atodol gan gynnwys Mathemateg a Saesneg neu TGAU Cymraeg a 3 TGAU ychwanegol neu, yng Nghyfnod Allweddol 5 o leiaf 2 Pwnc Lefel A ychwanegol.

Mae’r Dystysgrif Her Sgiliau wedi’i chynllunio i ddatblygu ystod o sgiliau myfyrwyr megis llythrennedd, rhifedd, llythrennedd digidol, creadigrwydd ac arloesedd, menter a chyflogadwyedd, rheoli prosiectau ac effeithiolrwydd personol. Golyga hyn y bydd disgyblion yn ysgrifennu adroddiadau, yn cymryd rhan mewn gweithgareddau cymunedol a chwaraeon, yn rhoi cyflwyniadau a datblygu sgiliau cyfathrebu trwy weithio mewn timau.

Bydd ganddynt 4 her benodol:

  • Her Menter a Chyflogadwyedd – datblygu cynhyrchion ar gyfer elusennau neu syniadau ar gyfer gwella ardal Bae Abertawe;
  • Her Gymunedol – gweithio gyda disgyblion yn y blynyddoedd iau i hyrwyddo ffyrdd iach o fyw neu wirfoddoli yn y gymuned;
  • Her Dinasyddiaeth Fyd-eang – deall ein lle yn y byd ehangach fel dinasyddion byd-eang trwy edrych ar faterion pwysig y byd megis cynaladwyedd a thlodi plant; a
  • Prosiect Unigol lle gall myfyrwyr astudio pwnc o ddiddordeb ac ysgrifennu prosiect ymchwil llawn.