Mwy Abl a Thalentog

Beth yw MAT?

Yn Ysgol Dyffryn Aman diffinnir disgyblion Mwy Abl a Thalentog fel y rhai sy’n rhagori mewn pynciau academaidd, chwaraeon, astudiaethau diwylliannol neu mewn addysg gyffredinol. O fewn hyn, mae gan bob adran ei feini prawf ei hun i asesu pa ddisgyblion yw MAT.

Faint o ddisgyblion sydd?

Rydym yn rhagweld y bydd 20% o’r disgyblion yn cael eu hystyried yn MAT mewn un neu fwy o bynciau’r cwricwlwm yn y pen draw. Ar hyn o bryd, mae gennym ychydig dros 200 o ddisgyblion ar y rhestr “MAT”.

Sut ydym ni’n penderfynu a yw rhywun yn MAT?

Mae nifer o ffyrdd o ganfod a yw disgybl yn MAT, gan gynnwys:

  • Canlyniadau profion gwybyddol (CAT);
  • Canlyniadau profion canol tymor a diwedd blwyddyn;
  • Argymhellion ysgolion cynradd;
  • Arsylwi gan athrawon.

Beth yw ein nod?

Rydym am i’r holl ddisgyblion gyflawni eu potensial llawn ac i roi profiad addysg llawn a phleserus iddynt a fydd yn rhoi’r canlyniadau y maent eu hangen, gan ysbrydoli eu dewisiadau ar gyfer y dyfodol. Er mwyn cyflawni hyn, rydym yn gweithio gyda  disgyblion MAT i ddatblygu eu gwybodaeth bynciol a’u medrau meddwl.

Ein Dull

Datblygu disgyblion MAT trwy eu hymestyn ac agor eu meddwl a’u hymwybyddiaeth feirniadol.

Grymuso disgyblion trwy weithgareddau megis clybiau ac ymweliadau diwylliannol ac addysgol.

Herio’r disgyblion trwy osod targedau sy’n realistig a chyflawni eu potensial.

Cefnogi disgyblion trwy fentora ac ym mhob agwedd ar daith yr ysgol.

Dathlu llwyddiant disgyblion MAT yn yr ysgol a’r gymuned.

 

Cyflawniadau disgyblion MAT

Mae nifer o ddisgyblion MAT wedi llwyddo i dderbyn cyfweliadau ar gyfer Oxbridge ac mae eraill wedi eu lleoli mewn prifysgolion o’u dewis ar draws y wlad.

Ar draws yr ysgol, mae gweithgareddau MAT wedi cynnwys ymweld â Senedd y Myfyrwyr yn Nhŷ’r Cyffredin, ymweliad diwylliannol i Moroco, cystadlaethau a gwobrau mewn gwahanol bynciau, gan gyrraedd rownd derfynol dadlau rhyngwladol, trefnu Diwrnod Ieithoedd Ewropeaidd a gweithio gydag Ymddiriedolaeth Archaeoleg Dyfed yn y Mynydd Du.

Cynlluniau ar gyfer y flwyddyn nesaf

Mae gennym gynllun cyffrous ar gyfer y 12 mis nesaf sy’n cynnwys:

  • Parhad o’r rhaglen fentora ar gyfer Blynyddoedd 7-10;
  • Cyflwyno clybiau materion cymdeithasol a “dadl” drwy’r ysgol;
  • Datblygu cronfa ddata “cyn-fyfyrwyr” mewn cydweithrediad â’r adran gyrfaoedd a threfnu lleoliadau profiad gwaith lefel uchel;
  • Parhau raglen gyfoethogi i gynnwys TGAU Dinasyddiaeth Glasurol a Gwleidyddiaeth Lefel A;
  • Mae nifer o ymweliadau addysgol, gan gynnwys ymweliad â chynadleddau’r am Fygythiadau i Ddemocratiaeth yn Lithwania a Slofacia, yr Amgueddfa Hanes Naturiol, Senedd y Myfyrwyr yn y DU;
  • Partneriaethau parhaus gyda Phrifysgol Rhydychen, Ymddiriedolaeth Archeolegol Dyfed, Senedd y DU a’r Undeb Ewropeaidd.